REGULAMIN HOTELOWY

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zapłatę całej należności za pobyt w hotelu, jak również przez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie hotelu WENUS.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej oraz na stronie www.hotelwenus.pl

§ 2. DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa w hotelu Wenus trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Długość doby hotelowej określona w ust. 2 może podlegać zmianom w zależności od typu pokoju bądź ofert wybranych przez Gościa podczas rezerwacji i ujętych w potwierdzeniu rezerwacji. Aktualna dostępność ofert i pokoi Hotelu Wenus znajduje się na stronie www.hotelwenus.pl.

4. Życzenie wydłużenia doby hotelowej, tj. wcześniejszego zameldowania przed godziną 14:00, bądź późniejszego wymeldowania po godzinie 11:00 należy zgłosić na etapie składanej rezerwacji. Jeśli życzenie takie nie zostało złożone na etapie rezerwacji, należy je zgłosić niezwłocznie po przyjeździe do hotelu w recepcji hotelowej. Hotel nie gwarantuje jednak możliwości nieodpłatnego wydłużenia doby hotelowej.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania regulaminu hotelowego Hotelu Wenus.

6. Hotel zastrzega sobie również prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji, a także do uzupełnienia przedstawionej przez pracownika recepcji karty rejestracyjnej oraz złożenia na niej podpisu.

2. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, hotel może odmówić zameldowania.

3. Osoby niezameldowane w hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym Gościa od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, pracownika, bądź pracowników hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu.

5. Hotel może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych Gości, pracowników oraz hotelu (marki).

6. Życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu, poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić podmiotowi, bądź osobie trzeciej przez którego/którą rezerwacja w hotelu została dokonana.

7. Jeśli rezerwacja została dokonana bezpośrednio w hotelu to życzenie przedłużenia, czy skrócenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji powinno być zgłoszone:

 • przed przyjazdem do hotelu: w formie pisemnej wysłanej na adres mailowy Hotelu Wenus, w którym Gość złożył rezerwację osobiście (informacja do hotelu dotycząca przedłużenia, czy skrócenia pobytu powinna zawierać imię i nazwisko Gościa, datę przyjazdu/wyjazdu)
 • po przyjeździe do hotelu: recepcji hotelowej.  

8. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku nieprzestrzegania przez Gościa regulaminu hotelowego oraz w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

9. Hotel zastrzega sobie również prawo do odmowy przedłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.

10. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy skrócenia pobytu, wskazanego w rezerwacji Gościa, jeśli rezerwacja Gościa dotyczy oferty bez możliwości bezkosztowej anulacji, bądź jeśli życzenie skrócenia pobytu zostało wniesione, gdy zmiany w rezerwacji nie były możliwe ze względu na warunku anulacji zawarte w potwierdzeniu rezerwacji Gościa.

11. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do hotelu, hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową z zastrzeżeniem, iż jeżeli Gość dokonał rezerwacji bez możliwości bezkosztowej anulacji hotel obciąży Gościa opłatą za całość zarezerwowanego pobytu.

12. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

13. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu w wysokości należności za cały pobyt powiększonej o 30% podczas zameldowania (przy płatności gotówką) celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami.

14. Depozyt może zostać uiszczony gotówką, bądź poprzez wypełnienie formularza autoryzacji karty Gościa.

15. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie zwolniona podczas wymeldowania Gościa po uprzednim sprawdzeniu stanu pokoju przez pracownika hotelu.

§ 4. USŁUGI I USŁUGI DODATKOWE

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie w recepcji, co umożliwi hotelowi niezwłoczną reakcję.

2. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

 • usługi zgodnie z kategorią i standardem hotelu,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, hotel w pierwszej kolejności podejmie próbę ich usunięcia; jeżeli usunięcie usterki nie będzie możliwe hotel dołoży wszelkich starań, aby w miarę dostępnych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób zmniejszyć niedogodności.

3. Dodatkowo na życzenie Gościa, hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 regulaminu,
 • przechowanie bagażu Gościa (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego), chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
 • dostęp do Internetu w częściach ogólnodostępnych hotelu

4. Goście mogą korzystać za dodatkową opłatą z niestrzeżonego parkingu.

5. Hotel nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

2. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.

3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

4. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa po jego wyjeździe za wyrządzone szkody lub w przypadku nieuregulowania przez Gościa płatności za nocleg lub inne usługi.

5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, hotel ma prawo odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

8. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi oraz Gości hotelu, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę hotelu na etapie składania rezerwacji. Jeśli informacja taka nie została przedstawiona na etapie rezerwacji, należy poinformować recepcję hotelu podczas zameldowania.

Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem, jeżeli obecność zwierzęcia może naruszać bezpieczeństwo obsługi bądź Gości hotelu.

9. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien umieścić wszelkie kosztowności, ważne dokumenty, pieniądze oraz inne przedmioty o znacznej wartości w sejfie.

3. Hotel oferuje nieodpłatnie możliwość umieszczenia tych przedmiotów w sejfie depozytowym znajdującym się przy recepcji.

4. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji.

5. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

7. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym czy poza terenem hotelu.

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym w przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność hotelu.

3. W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu 3 miesięcy od dnia jej znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością znalazcy.

4. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do hotelu przedawniają się z upływem 3 miesiecy od dnia zaprzestania korzystania z usług hotelu przez Gościa.

5. Hotel nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

§ 8. REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja hotelu.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie hotelu bezpłatnie. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu.

2. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie hotelu.

3. Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w hotelu powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń hotelowych Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.

4. W hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

5. W częściach wspólnych hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów elektronicznych.

6. W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia hotel ma prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN.

7. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej, hotel nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej.

8. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.

9. Zakazuje się prowadzenia na terenie hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

10. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do godziny 07:00.

11. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów i innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy zakłócają pobyt pozostałych Gości hotelu.

12. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych oraz częściach wspólnych hotelu w ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

13. Kwestie związane z przetwarzaniem oraz ochroną danych osobowych uregulowane zostały szczegółowo w polityce prywatności Hotelu Wenus.

14. Treść polityki prywatności Hotelu Wenus dostępna jest w recepcji hotelu, bądź na stronie www.hotelwenus.pl

15. Wszelkie uwagi dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres mailowy kontakt@hotelwenus.pl lub na adres:                                                               Hotel Wenus, Ul. Tyszkiewicza 25a, 24-120 Kazimierz Dolny.